NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Deel dit artikel
Bio-kerosine drukt CO2-emissies luchtvaart
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Bio-kerosine drukt CO2-emissies luchtvaart

In Delfzijl komt de eerste grootschalige raffinaderij voor duurzame kerosine in Europa. Capaciteit: 100.000 ton vliegtuigbrandstof per jaar, evenveel als de plant van World Energy in Los Angeles, waar KLM zijn bio-kerosine tot nog toe betrekt. Gebruik van Sustainable Aviation Fuel (SAF) is een van de strategieën om de CO2-emissies in de luchtvaart terug te dringen. Maar zulke oplossingen voor milieuproblemen zijn niet zelden schijnoplossingen.
BIO-KEROSINE DRUKT CO2-EMISSIES LUCHTVAART In Delfzijl komt de eerste grootschalige raffinaderij voor duurzame kerosine in Europa. Capaciteit: 100.000 ton vliegtuigbrandstof per jaar, evenveel als de plant van World Energy in Los Angeles, waar KLM zijn bio-kerosine tot nog toe betrekt. Oplevering van de DSL-01 raffinaderij in Delfzijl staat gepland voor 2022. (Still uit video van SkyNRG: https://youtu.be/fNPNDQ1z1dU) Gebruik van Sustainable Aviation Fuel (SAF) is een van de strategieën om de CO2-emissies in de luchtvaart terug te dringen. Maar zulke oplossingen voor milieuproblemen zijn niet zelden schijn- oplossingen, getuige de grote stukken natuur die hebben moeten wijken voor palmolieplantages. Over deze kwestie willen de initiatiefnemers van de nieuwe DSL-01 plant in Delfzijl – SkyNRG, KLM en SHV Energy – alvast geen misverstanden laten bestaan: er zal absoluut geen gebruik worden gemaakt van voedselgewassen als sojaolie en palmolie of bijproducten daarvan. De fabriek gaat draaien op afval- en reststromen van hoofdzakelijk regionale industrieën. UITSTOOT Kerosine draagt sterk bij aan de uitstoot van broeikasgassen, en de stappen die in andere industrietakken en in het kader van het consumentenbewustzijn worden gemaakt, lijken aan de luchtvaart voorbij te gaan. Ronduit verbazingwekkend is het feit dat op kerosine voor de luchtvaart 12 Fluids Processing | nr. 1 | februari 2020 Fluids Processing | nr. 1 | februari 2020 13 Kerosine Conventionele kerosine is de middenfractie van gefractioneerde aardolie. Het is een mengsel van alifatische koolwaterstoffen (paraffine en isoparaffinen) en cyclische koolwaterstoffen (aromaten en naftenen) en bevat wisselende hoeveelheden zuurstof-, stikstof- en zwavelverbindingen van koolwaterstoffen. De energetische waarde bedraagt 43,1 MJ/kg, vergelijkbaar met die van dieselolie. Als brandstof – roepnaam Jet A1 – wordt het gebruikt in straalmotoren, turbopropellors (turboprops) en tunnelschroefturbines (turbofans) van vliegtuigen. geen btw en accijns wordt geheven. Dit maakt de brandstof fiscaal gezien buitengewoon aantrekkelijk, en alternatieve brandstoffen hebben daarmee – in ieder geval belastingtechnisch gezien – het nakijken. Door het niet heffen van belasting op kerosine ontbreekt bovendien de prikkel om het gebruik en de nadelige gevolgen ervan, de uitstoot van broeikasgassen, te beperken. DUURZAAM = DUUR Duurzame kerosine uit biomassa is op dit moment nog twee tot drie keer zo duur als conventionele kerosine, en omdat er bovendien te weinig aanbod is, zijn de luchtvaartmaatschappijen nog terughoudend wat betreft het gebruik ervan. Toch staan er sinds 2009 al 150.000 vluchten op SAF geregistreerd. Door KLM worden momenteel nog alleen vluchten uitgevoerd vanaf Los Angeles (LAX), om de eenvoudige reden dat alleen daar, bij World Energy, op grote schaal duurzame kerosine wordt geproduceerd. Maarten van Dijk, directeur van SkyNRG, legt uit dat World Energy al vanaf het begin betrokken is bij het SAF-avontuur van KLM: “World Energy is onze partner en producent van het eerste uur. Wij zullen ook als DSL-01 eenmaal draait gewoon duurzame kerosine van World Energy blijven afnemen. Elke vorm van Kerosine tanken. In 2030 moet minstens 14 % van de kerosine in Nederland afkomstig zijn uit duurzame bron. (Foto: SkyNRG) Fluids Processing www.fluidsprocessing.nl © ProcesMedia ENERGIETRANSITIE concurrentie is immers alleen maar goed om aan de almaar groeiende vraag te kunnen voldoen, en zo met alle partijen de luchtvaart telkens verder te verduurzamen.” DIRECT SUPPLY LINE De letters DSL in ‘DSL-01 complex’ staan voor Direct Supply Line, een concept dat is ontwikkeld door SkyNRG. Gevraagd naar de ontstaansgeschiedenis steekt Van Dijk enthousiast van wal. “Eigenlijk worden wereldwijd alle fabrieken voor duurzame brandstoffen gebouwd voor leveringen aan wegtransport, denk aan fabrieken voor ethanol of biodiesel. Een aantal van deze fabrieken zou eventueel duurzame brandstof voor de luchtvaart kunnen produceren, maar dit wordt voorlopig niet aangemoedigd. Enkele jaren geleden zijn we gestart met de ontwikkeling van DSL-01, een productie-installatie die zich voor de volle honderd procent toelegt op de luchtvaart, eigenlijk omdat niemand anders daartoe bereid was. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de afnamecontracten voor de langere termijn. Hiermee kan worden geborgd dat de geproduceerde brandstof straks niet naar de hoogste bieder of best gereguleerde markt gaat, maar toekomt aan die sector die de brandstof met het oog op de verduurzamingsambities het hardst nodig heeft. Er is en blijft dus sprake van directe toelevering aan de luchtvaart.” HEFA-CONVERSIE In Delfzijl zal gebruik worden gemaakt van de zogeheten HEFA-conversie methode (Hydroprocished Esters and Fatty Acids). Dit zijn paraffine- Maarten van Dijk, directeur van SkyNRG. (Foto: SkyNRG) houdende koolwaterstoffen met een rechte keten die vrij zijn van aromaten, zuurstof en zwavel. Dergelijke verbindingen beschikken over een hoog cetaangetal – een maat voor de bruikbaarheid vergelijkbaar met het octaangetal van diesel – wat betekent dat de brandstof gemakkelijk overgaat tot zelfontbranding. In de eerste processtap worden de grondstoffen voorbehandeld/schoongemaakt, onder meer door de zuurstof via hydrideoxygenatie te verwijderen Het aldus verkregen tussenproduct wordt in een reactor in aanwezigheid van waterstof en een katalysator onder hoge druk en bij een hoge temperatuur omgezet in een mengsel van koolwaterstoffen. Vervolgens Biopioniers Redenen waarom de locatiekeuze op Chemie Park Delfzijl is gevallen (en niet op Amsterdam of Rotterdam, die ook in de race waren): • al aanwezige logistieke infrastructuur, waterzuivering en utilities (bijv. stoom); • mogelijke samenwerking met het groene waterstofproject van Nouryon en Gasunie; • bereidheid van de provincie Groningen bij te dragen aan de bouwkosten. De fabriek wordt onderdeel van de Amsterdamse biopionier SkyNRG. KLM wil meewerken om te voldoen aan het actieplan duurzame luchtvaart waarin staat dat in 2030 tenminste 14 % van de kerosine in Nederland afkomstig moet zijn uit duurzame bron. KLM had eerder al toegezegd haar CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 2011 met 50 % te reduceren. Ook zal KLM de komende tien jaar tenminste 750.000 ton biobrandstof afnemen, goed voor een CO2-reductie van circa 2,5 miljoen ton; SkyNRG stelt zich garant voor de overige 250.000 ton biobrandstof.Schematische voorstelling van de productie van duurzame kerosine (Bron: PennState) worden de rechte paraffinische moleculen gekraakt en geïsomeriseerd tot de lengte van de jet-brandstofketen. De energetische waarde van de aldus verkregen duurzame kerosine is verge- lijkbaar met die van de kerosine die ontstaat bij de raffinage van diesel. VOETAFDRUK HEFA is goedgekeurd voor gebruik als vliegtuigbrandstof onder ASTM D7566-14, de specificatie voor vliegtuigbrandstof die gesynthetiseerde koolwaterstoffen bevat. Conform de herziene norm mogen aan conventionele vliegtuigbrandstof tot 50 % bioderived synthetische mengcomponenten worden toegevoegd. Van Dijk legt uit waarom: “Het belangrijkste argument om voorlopig tot 50 procent bij te mengen is het percentage aromaten. In HEFA is dat percentage nul procent; in conventionele kerosine moet dat percentage minimaal acht procent bedragen. Een goedkeuring voor gebruik van honderd procent duurzame kerosine in commerciële vliegtuigoperaties gloort – er zijn al succesvolle testvluchten uitgevoerd op 100% SAF – maar vooralsnog is dit toekomstmuziek.” AFNEMERS De installatie in Delfzijl wordt de eerste grootschalige raffinaderij voor duurzame kerosine van Europa met een capaciteit van 100.000 ton duurzame vliegtuigbrandstof per jaar; de bouw van het complex gaat € 250 miljoen kosten. De raffinaderij gaat ook bio-propaangas produceren. Er wordt nadrukkelijk niet gezocht naar bestemmingen voor duurzame kerosine buiten de luchtvaart. Van Dijk: “Nee, het gebruik van SAF geldt voor de luchtvaart als een noodzakelijk alternatief om haar CO2-uitstoot op korte termijn significant te verminderen, naast vernieuwing van de vloot en efficiëntere vliegoperaties. Onze duurzame kerosine gaat zorgen voor een effectieve reductie van het gebruik van fossiele brandstof en dus voor een kleinere CO2-voetafdruk.”
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren