FluidsProcessing.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

ARTIKEL
Weloverwogen keuze bij chemieslangen Transporteur Van der Lee gaat voor veiligheid en betrouwbaarheid
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Weloverwogen keuze bij chemieslangen

Transporteur Van der Lee gaat voor veiligheid en betrouwbaarheid

Op dit moment vervangt de firma L. van der Lee en Zonen al de losslangen op haar opleggers. Ter uitsluiting van zoveel mogelijk risico’s heeft elke oplegger bij het bedrijf zijn eigen set losslangen. Om de veiligheid in de toekomst nog meer te waarborgen, is in overleg met (toe)leveranciers besloten te kiezen voor FEP-losslangen. In eerste instantie een hogere aanschafprijs, maar uiteindelijk de meest optimale oplossing, volgens Leon Bissegger, HSSQE-manager bij Van der Lee.

Internationaal Transportbedrijf L. van der Lee en Zonen BV heeft haar hoofdves - tiging in Delft en rijdt sinds jaar en dag gevaarlijke (ADR) en niet-gevaarlijke vloeistoffen in bulk van de meest uiteen lopende aard. Dat kan variëren van chemicaliën zoals warme natronloog, rokend zwavelzuur(oleum), zoutzuur en vloeibare zwavel met een temperatuur van 140°C, methanol, azijnzuur tot aan allerlei indu striële oliën. Een divers pakket aan producten, waarvoor Van der Lee over een even diverse opleggervloot beschikt.

Gerelateerde expertise

Dit artikel is afkomstig uit Fluids Processing Benelux www.fluidsprocessing.nl Bij Walter Gondrom GmbH & Co. KG, een bekende leverancier in de vloeibare en vaste bulkindustrie, constateren ze dat bij gebruikers binnen de chemische industrie een slang let terlijk het sluitstuk vormt. Het bovenstaand verhaal over de ervaringen bij Van der Lee toont opnieuw duidelijk aan dat juist dit onderdeel een kritische factor in de betanking tussen installatie en tankwagen vormt. De gevolgen van een incident of ongeluk waarbij een slangassemblage een rol speelt zijn over het algemeen niet kinderachtig. Het beeld loopt uiteen van een incident met lekkage en verspild product tot een situatie waarbij serieus letsel en milieuschade ontstaat, om van de kosten en het imagoverlies maar LOSSLANGEN Dick van Mourik/Christien Nuboer Leon Bissegger Transporteur Van der Lee gaat voor veiligheid en betrouwbaarheid Weloverwogen keuze bij chemieslangen Op dit moment vervangt de firma L. van der Lee en Zonen al de losslangen op haar opleggers. Ter uitsluiting van zoveel mogelijk risico’s heeft elke oplegger bij het bedrijf zijn eigen set losslangen. Om de veiligheid in de toekomst nog meer te waarborgen, is in overleg met (toe)leveranciers besloten te kiezen voor FEP-losslangen. In eerste instantie een hogere aanschafprijs, maar uiteindelijk de meest optimale oplossing, volgens Leon Bissegger, HSSQE-manager bij Van der Lee. Internationaal Transportbedrijf L. van der Lee en Zonen BV heeft haar hoofdves - tiging in Delft en rijdt sinds jaar en dag gevaarlijke (ADR) en niet-gevaarlijke vloeistoffen in bulk van de meest uiteen lopende aard. Dat kan variëren van chemicaliën zoals warme natronloog, rokend zwavelzuur(oleum), zoutzuur en vloeibare zwavel met een temperatuur van 140°C, methanol, azijnzuur tot aan allerlei indu striële oliën. Een divers pakket aan producten, waarvoor Van der Lee over een even diverse opleggervloot beschikt. Materieel Die vloot bestaat globaal uit twee typen opleggers, de inwendig gecoate en de Alle bestaande losslangen in de vloot van Van roestvast stalen (RVS)variant. De RVSvloot bestaat op haar beurt weer uit twee typen, opleggers van 316L-mate - riaal en opleggers uit meer exotische staalsoorten voor specifieke sterk corro sieve vloeistoffen. Al met al een breed inzetbare vloot, met daar onlosmakelijk mee verbonden hoge eisen aan de te gebruiken losslang. Eén van de meest risicovolle momenten in de gehele transportketen is namelijk het lossen van de oplegger. De slangverbinding tussen de oplegger en ontvangende instal latie is daarbij een kritisch element in het proces. Dat geldt zeker bij de RVSopleggers, waar de losslang - vanuit het oogpunt van chemische bestendigheid bekeken - het meest wordt belast. De meeste producten worden daarbij ook nog met behulp van een compressor gelost; hierbij wordt gecomprimeerde lucht gebruikt als drijfgas om het pro duct vanuit de oplegger in de ontvan- gende installatie te persen. De druk kan in dat geval oplopen tot zo’n 3 bar. Het hele spectrum aan risico’s is dus compleet: een flexibele verbinding, een gevaarlijke stof en druk, met daarbij de chauffeur en de operator in de directe nabijheid. Unieke losslang per oplegger Iedere losslang wordt voorzien van een certificaat ingekocht en heeft een uniek nummer. Bij Van der Lee komt elke slang op een specifieke oplegger waarbij het opleggernummer in de slangkoppeling wordt gegraveerd. Ie dere oplegger beschikt daarmee over eigen slangen en een slangendossier per oplegger, zodat uitwisseling wordt uitgesloten. Van der Lee inspecteert alle losslangen minstens elk jaar en laat ze daarbij een proefpersing ondergaan. Alle bevindin gen worden opgenomen in een genormeerd certificaat waarvan een kopie in het dossier van de bijbehorende oplegger komt. Zo heeft elke oplegger zijn eigen specifieke, opleggerafhanke lijke losslangen. Immers, een oplegger voor het transport van vloeibare zwavel vraagt een ander type losslang dan één voor zoutzuur. Naadloze, geëxtrudeerde binnenwand Omdat kwaliteit en veiligheid bij Van der Lee de hoogste prioriteit hebben, werkt het bedrijf er continu aan om haar dienstverlening telkens te verbeteren en risico’s te minimaliseren. Vandaar ook dat het bedrijf op een gegeven moment haar leverancier Gondrom om hulp vroeg; zij betrokken op hun beurt de expertise van de fabrikant in dit vraagstuk. Gewapend met samples van ge bruikte losslangen, een stoffenlijst en gebruiksinformatie togen Van der Lee en Gondrom in de richting van fabri kant Continental in Duitsland. Na een uitgebreid traject van technische onder zoeken en diverse meetings kwam naar voren dat een slang met een naadloze, geëxtrudeerde binnenwand van Teflon® uiteindelijk de best beschikbare oplos sing voor Van der Lee zou zijn. Iedere chemische inwerking van product op de binnenwand is daarmee uitgesloten en ook mechanisch gezien is de geëx trudeerde slang steviger dan zijn gewikkelde voorganger. Op dit moment worden alle bestaande losslangen in de vloot van Van der Lee vervangen door de hoogwaardiger FEPlosslang. Op lange termijn en ter garantie van veiligheid van de chauffeur en verder bij de lossing betrokkenen een gerecht - vaardigde keuze, aldus Leon Bissegger. Van der Lee zet met deze weloverwo gen investering weer een stap voorwaarts op het pad van maatschappelijk verantwoord ondernemen. ■ 50 51 Fluids Processing Nr. 4 - september 2015 der Lee worden vervangen door de hoogwaardige FEP-losslang. Dick van Mourik is vestigingsmanager/branchemanager bij Walter Gondrom GmbH & Co. Gondrom als competente partner in de supply chain te zwijgen. Dick van Mourik, manager bij de firma Gondrom: “Alhoewel alle betrokkenen het nut van een deugdelijke normering inzien, is een juiste toepassing daarvan lang niet altijd even eenvoudig. De EN 12115 (de norm die che mieslangen beschrijft) biedt zonder meer een goede basis maar elke toepassing is anders en vereist een specifieke aanpak. Meer en meer zie je een beweging richting universeel toepasbare slangen, om waar mogelijk risico’s uit te sluiten.” Verantwoordelijkheid nemen Van Mourik benadrukt ook dat de verantwoordelijkheid na ingebruikname bij de gebruiker ligt. Dit omvat dan bijvoorbeeld de verplich ting tot het naleven van de verschillende normen die van toepassing zijn, het deugdelijk administreren, regelmatig inspecteren en in dien nodig vervangen van de slangassembla- ges. Van der Lee gaat daarbij nog een stap verder en verbindt de slangassemblages zelfs aan een specifieke oplegger. Zo worden de altijd aanwezige risico’s nog verder beperkt. Ook Van Mourik heeft een duidelijke visie: “Het is in mijn beleving te gemakkelijk om tegen de eindgebruiker te zeggen: ken uw risico’s en ga daar bewust mee om. Een gebruiker heeft vele stappen in zijn processen te overzien en in te schatten. Van deze groep kan niet worden verwacht dat zij tot in detail bekend zijn met alle ins & outs van wat er speelt. Dat geldt ook voor slangassemblages en -koppelingen. Zij moeten daarvoor terug kunnen vallen op een competente partner die hen met raad en daad terzijde kan staan. Het is ons streven die partner te zijn.” Hij vervolgt: “Voor kritische toe passingen, zoals het gebruik bij Van der Lee, combineren we onze eigen kennis graag met de knowhow van gerenommeerde fabrikanten, in dit geval Continental. Op die manier ontstaat er een symbiose, het ultieme doel wanneer je, zoals wij, kiest voor supply chain management.” Over de slang bij Van der Lee zegt hij nog: “Bij Van der Lee is gekozen voor een slang met een liner (binnenmantel) uit FEP, een Teflon® variant. Dit materiaal laat zich naadloos extruderen, wat de kans op lekkages minimaliseert, in dit geval een kritische eis. Daarbij is het inert en glad, eigenschappen die gunstig zijn voor de door stroming en reiniging. Inmiddels is de vervanging van de tot nu toe gebruikte slangassemblages in volle gang en functioneert het gebruik naar volle tevredenheid. Door gebruik te maken van elkaars competenties kom je tot een mooie oplossing.” Verandering slanggebruik De eerste specifiek voor de chemie geproduceerde slangen bestaan alweer tientallen jaren en werden over het algemeen per product groep - zoals bijvoorbeeld oplosmiddelen - ingezet. Kostentechnisch heeft dit slangtype voordelen ten opzichte van een universele slang. Daarbij kan, mits juist toegepast en gebruikt, ook een voor een specifiek toepassingsgebied vervaar digd product jaren meegaan. Van Mourik noemt wel als nadeel dat zulke slangassemblages (een slangassemblage of slangleiding is een slang met daaraan de koppelingen gemonteerd) slechts geschikt zijn voor één productgroep. “Het risico bestaat dat, wanneer zo’n slangassem blage wordt gebruikt bij het verpompen van een product waarvoor deze niet geschikt is, er onher stelbare (en vaak in eerste instantie onzichtbare) schade optreedt. Ook is het mogelijk dat be - paalde chemische stoffen onderling een reactie veroorzaken die de binnenkant van een slang aantast. Dat kan dan weer leiden tot serieuze gevolgen bij een volgende verpomping.” De laatste jaren worden veel transporteurs en ook de industrie toenemend geconfronteerd met een veelvoud aan chemische producten. Om deze op een juiste manier te kunnen ver pompen, zou aanschaf en gebruik van een veelvoud aan slangen vereisen. Dat is uit prak - tisch oogpunt simpelweg niet realiseerbaar; zo ontstaat min of meer vanzelf de vraag naar een universeel toepasbare slang. Materiaal en montage Van Mourik: “Wat een slang universeel maakt is vooral de binnenwand of liner. Die bestaat - kort © Vezor Media Dick van Mourik met een goed voorbeeld van een slangkoppeling. gezegd over het algemeen uit een afgeleide van wat we in de volksmond Teflon® (een merknaam van Dupont voor PTFE) noemen. Naast het ‘oer’-PTFE bestaan er inmiddels mo dernere uitvoeringen met betere eigenschappen op het gebied van statische geleiding, chemische bestendigheid en mechanische belasting. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en te verpompen producten wordt gekozen voor de meest geschikte soort binnenwand en slangsoort. Ook als universeel beschouwde slangen kennen verschillen in toepassingsge bieden. Zij zijn echter voor een groter groep producten geschikt dan de slangen met een rubber binnenwand. Een tweede factor voor de juiste slangkeuze, minstens even belangrijk maar zo mogelijk nog vaker buiten beschouwing gelaten, is de juiste montage van de slangkoppelingen. Deze montage maakt van een slang een slangleiding. Van Mourik: “Een juiste montage is, behalve om te zorgen dat de koppelingen tijdens het verpompen niet van de slang schieten, ook cruciaal om te garanderen dat de tijdens het verpompen ontstane statische elektriciteit veilig kan worden afgevoerd. Hier bestaan verschillende mogelijkheden die per situatie moeten worden beschouwd. Ook juridisch gezien is van belang wie de montage uitvoert. Fluids Processing Nr. 4 - september 2015
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel